ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ชีววิทยา(2546) ชุดที่3
25% Complete
20 of 20
ข้อที่ 20. แคลเซียมมีบทบาทในข้อใด ก. การแข็งตัวของเลือด ข. การหดตัวของกล้ามเนื้อ ค. การนำกระแสประสาท ง. การสร้างเม็ดเลือดแดง
เฉลย

แคลเซียมมีหน้าที่ คือ 1. เป็นส่วนประกอบของฟันและกระดูก 2. ช่วยในการแข็งตัวของเลือดและการทำงานของกล้ามเนื้อ 3. เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดกระแสประสาท 4. ทำให้เกิดการปกติของเยื่อหุ้มเซลล์ 5. ช่วยส่งเสริมสุขภาพของร่างกายร่วมกับฟอสฟอรัส