ป.6

ข้อสอบ O-NET สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: PB613476

จำนวนข้อ

: 80 ข้อ

วิชา

: O-NET

ระดับชั้น

: ป.6

สร้างเมื่อ

: 20 ม.ค. 61 เวลา 16:07 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/80
คำถาม :

ศาสนาซิกข์ได้กำหนดระเบียบวินัยให้ปฏิบัติ “ยกเว้น” เรื่องใด

2

ข้อที่ 2/80
คำถาม :

การกล่าวบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ต้องกล่าวบทใดเป็นลำดับแรก

3

ข้อที่ 3/80
คำถาม :

การปฏิญาณตนว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของชีวิต เป็นการสวดมนต์บทใด

4

ข้อที่ 4/80
คำถาม :

พิธีกรรมใดของพระพุทธศาสนาที่ในระยะเวลา 1 ปี สามารถทำได้เพียงครั้งเดียว

5

ข้อที่ 5/80
คำถาม :

หลักสำคัญของหลักธรรมที่เป็นหัวใจหรือบทสรุปคำสอนทั้งหมด ที่เรียกว่า “โอวาทปาฎิโมกข์” คืออะไร

6

ข้อที่ 6/80
คำถาม :

“ทรัพย์สมบัติในสวรรค์” คำสอนในศาสนาคริสต์นี้มุ่งให้เกิดความตระหนักในเรื่องใด

7

ข้อที่ 7/80
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักศรัทธา 6 ในศาสนาอิสลาม

8

ข้อที่ 8/80
คำถาม :

“วานปรัสถ์”  ตามหลักอาศรม 4 ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีลักษณะอย่างไร

9

ข้อที่ 9/80
คำถาม :

สัมมาวายามะ มีลักษณะอย่างไร

10

ข้อที่ 10/80
คำถาม :

การสวดบทแผ่เมตตามีวัตถุประสงค์ใด

11

ข้อที่ 11/80
คำถาม :

ผ้าป่าสามัคคี  มีลักษณะย่างไร

12

ข้อที่ 12/80
คำถาม :

การฝึกสมาธิในอิริยาบถใดปฏิบัติได้ถูกต้อง

13

ข้อที่ 13/80
คำถาม :

ศาสนพิธีใดที่นักเรียนควรปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน

14

ข้อที่ 14/80
คำถาม :

อะไรที่เราไม่ควรถวายแก่พระสงฆ์

15

ข้อที่ 15/80
คำถาม :

ข้อใดปฏิบัติผิดในการถวายสังฆทาน

16

ข้อที่ 16/80
คำถาม :

สิ่งของประเภทใดที่สามารถประเคนพระสงฆ์ได้ตลอดเวลา

17

ข้อที่ 17/80
คำถาม :

การฝึกสมาธิในการอ่าน คิด ถามและเขียนให้ประโยชน์แก่นักเรียนอย่างไร

18

ข้อที่ 18/80
คำถาม :

ข้อใดเป็นการกำหนดรับรู้ความรู้สึกที่ไม่สัมพันธ์กัน

19

ข้อที่ 19/80
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเหตุผลทางจริยธรรม ในการทำบุญตักบาตรของพุทธศาสนิกชน

20

ข้อที่ 20/80
คำถาม :

ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ในการทอดผ้าป่า

21

ข้อที่ 21/80
คำถาม :

สูติบัตรเป็นหนังสือสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใด

22

ข้อที่ 22/80
คำถาม :

เมื่อมีคนย้ายออกจากบ้านและย้ายเข้ามาในบ้าน เป็นหน้าที่ของใครที่ต้องแจ้งการย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียน

23

ข้อที่ 23/80
คำถาม :

การขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏ ในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ ต้องถูกปรับเท่าใด

24

ข้อที่ 24/80
คำถาม :

ผู้ที่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) มีโทษอย่างไร

25

ข้อที่ 25/80
คำถาม :

ข้อใดคือการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

26

ข้อที่ 26/80
คำถาม :

ข้อใดคือการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

27

ข้อที่ 27/80
คำถาม :

อำนาจนิติบัญญัติคืออำนาจในด้านใด

28

ข้อที่ 28/80
คำถาม :

นายเอกภูมิพบศพ 2 ศพ ในป่า ผลการชันสูตรศพ นาย A ตายก่อน นาย B  5 ชั่วโมง อยากทราบว่านายเอกภูมิต้องแจ้งการพบศพอย่างไร

29

ข้อที่ 29/80
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลงานภูมิปัญญาชาวบ้านของภาคกลาง

30

ข้อที่ 30/80
คำถาม :

ข้อใดคือภูมิปัญญาของชาวบ้านภาคเหนือ

31

ข้อที่ 31/80
คำถาม :

ข้อใดคือวัฒนธรรมประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

32

ข้อที่ 32/80
คำถาม :

“กาแล” เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ของภาคใด

33

ข้อที่ 33/80
คำถาม :

ข่าวนักเรียนไทยได้เหรียญทองว่ายน้ำจากเอเชียนเกมส์จัดอยู่ในข่าวประเภทใด

34

ข้อที่ 34/80
คำถาม :

ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยยึดถือหลักการปกครองข้อใด

35

ข้อที่ 35/80
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับศาลตั้งแต่เริ่มแรกจนสูงสุดได้ถูกต้อง

36

ข้อที่ 36/80
คำถาม :

การชมรายการโทรทัศน์ทุกครั้ง นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร

37

ข้อที่ 37/80
คำถาม :

วัฒนธรรม ประเพณีไทยในแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกันในเรื่องใด

38

ข้อที่ 38/80
คำถาม :

แหล่งข้อมูลใดให้ข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง

39

ข้อที่ 39/80
คำถาม :

ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ นักเรียนจะเลือกใช้แหล่งข้อมูลใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

40

ข้อที่ 40/80
คำถาม :

นักเรียนควรเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในข้อใดจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด

41

ข้อที่ 41/80
คำถาม :

ศาสนาซิกข์ได้กำหนดระเบียบวินัยให้ปฏิบัติ “ยกเว้น” เรื่องใด

42

ข้อที่ 42/80
คำถาม :

การกล่าวบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ต้องกล่าวบทใดเป็นลำดับแรก

43

ข้อที่ 43/80
คำถาม :

การปฏิญาณตนว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของชีวิต เป็นการสวดมนต์บทใด

44

ข้อที่ 44/80
คำถาม :

พิธีกรรมใดของพระพุทธศาสนาที่ในระยะเวลา 1 ปี สามารถทำได้เพียงครั้งเดียว

45

ข้อที่ 45/80
คำถาม :

หลักสำคัญของหลักธรรมที่เป็นหัวใจหรือบทสรุปคำสอนทั้งหมด ที่เรียกว่า “โอวาทปาฎิโมกข์” คืออะไร

46

ข้อที่ 46/80
คำถาม :

“ทรัพย์สมบัติในสวรรค์” คำสอนในศาสนาคริสต์นี้มุ่งให้เกิดความตระหนักในเรื่องใด

47

ข้อที่ 47/80
คำถาม :

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหลักศรัทธา 6 ในศาสนาอิสลาม

48

ข้อที่ 48/80
คำถาม :

“วานปรัสถ์”  ตามหลักอาศรม 4 ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีลักษณะอย่างไร

49

ข้อที่ 49/80
คำถาม :

สัมมาวายามะ มีลักษณะอย่างไร

50

ข้อที่ 50/80
คำถาม :

การสวดบทแผ่เมตตามีวัตถุประสงค์ใด

51

ข้อที่ 51/80
คำถาม :

ผ้าป่าสามัคคี  มีลักษณะย่างไร

52

ข้อที่ 52/80
คำถาม :

การฝึกสมาธิในอิริยาบถใดปฏิบัติได้ถูกต้อง

53

ข้อที่ 53/80
คำถาม :

ศาสนพิธีใดที่นักเรียนควรปฏิบัติเป็นประจำทุกวัน

54

ข้อที่ 54/80
คำถาม :

อะไรที่เราไม่ควรถวายแก่พระสงฆ์

55

ข้อที่ 55/80
คำถาม :

ข้อใดปฏิบัติผิดในการถวายสังฆทาน

56

ข้อที่ 56/80
คำถาม :

สิ่งของประเภทใดที่สามารถประเคนพระสงฆ์ได้ตลอดเวลา

57

ข้อที่ 57/80
คำถาม :

การฝึกสมาธิในการอ่าน คิด ถามและเขียนให้ประโยชน์แก่นักเรียนอย่างไร

58

ข้อที่ 58/80
คำถาม :

ข้อใดเป็นการกำหนดรับรู้ความรู้สึกที่ไม่สัมพันธ์กัน

59

ข้อที่ 59/80
คำถาม :

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเหตุผลทางจริยธรรม ในการทำบุญตักบาตรของพุทธศาสนิกชน

60

ข้อที่ 60/80
คำถาม :

ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง ในการทอดผ้าป่า

61

ข้อที่ 61/80
คำถาม :

สูติบัตรเป็นหนังสือสำคัญเกี่ยวกับเรื่องใด

62

ข้อที่ 62/80
คำถาม :

เมื่อมีคนย้ายออกจากบ้านและย้ายเข้ามาในบ้าน เป็นหน้าที่ของใครที่ต้องแจ้งการย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียน

63

ข้อที่ 63/80
คำถาม :

การขับรถไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏ ในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ ต้องถูกปรับเท่าใด

64

ข้อที่ 64/80
คำถาม :

ผู้ที่เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) มีโทษอย่างไร

65

ข้อที่ 65/80
คำถาม :

ข้อใดคือการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

66

ข้อที่ 66/80
คำถาม :

ข้อใดคือการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

67

ข้อที่ 67/80
คำถาม :

อำนาจนิติบัญญัติคืออำนาจในด้านใด

68

ข้อที่ 68/80
คำถาม :

นายเอกภูมิพบศพ 2 ศพ ในป่า ผลการชันสูตรศพ นาย A ตายก่อน นาย B  5 ชั่วโมง อยากทราบว่านายเอกภูมิต้องแจ้งการพบศพอย่างไร

69

ข้อที่ 69/80
คำถาม :

ข้อใดไม่ใช่ผลงานภูมิปัญญาชาวบ้านของภาคกลาง

70

ข้อที่ 70/80
คำถาม :

ข้อใดคือภูมิปัญญาของชาวบ้านภาคเหนือ

71

ข้อที่ 71/80
คำถาม :

ข้อใดคือวัฒนธรรมประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

72

ข้อที่ 72/80
คำถาม :

“กาแล” เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ของภาคใด

73

ข้อที่ 73/80
คำถาม :

ข่าวนักเรียนไทยได้เหรียญทองว่ายน้ำจากเอเชียนเกมส์จัดอยู่ในข่าวประเภทใด

74

ข้อที่ 74/80
คำถาม :

ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยยึดถือหลักการปกครองข้อใด

75

ข้อที่ 75/80
คำถาม :

ข้อใดเรียงลำดับศาลตั้งแต่เริ่มแรกจนสูงสุดได้ถูกต้อง

76

ข้อที่ 76/80
คำถาม :

การชมรายการโทรทัศน์ทุกครั้ง นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไร

77

ข้อที่ 77/80
คำถาม :

วัฒนธรรม ประเพณีไทยในแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกันในเรื่องใด

78

ข้อที่ 78/80
คำถาม :

แหล่งข้อมูลใดให้ข้อมูลได้ทั้งภาพและเสียง

79

ข้อที่ 79/80
คำถาม :

ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ นักเรียนจะเลือกใช้แหล่งข้อมูลใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

80

ข้อที่ 80/80
คำถาม :

นักเรียนควรเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในข้อใดจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน