ข้อที่ 1.

ศาสนาซิกข์ได้กำหนดระเบียบวินัยให้ปฏิบัติ “ยกเว้น” เรื่องใด