ม.6

ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ปี 2558 ชุดที่ 4

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: LAMB613311

จำนวนข้อ

: 36 ข้อ

วิชา

: ภาษาต่างประเทศ

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 12 ม.ค. 60 เวลา 15:32 น.

ผู้สร้าง : ❤Math❤

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ให้คะแนน


00:00

1

ข้อที่ 1/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   This story shows that there are some terribly mean people around in the world today.
   My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, but in the end off he went with a bit of pocket money.
   On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks.
   On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby with his luggage, so he tied the toys to his case.
   When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their presents?
Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys
WRITE TO: Mirror Woman,
Holdborn Circus, London ECIP 1DQ


This letter ______.

2

ข้อที่ 2/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   This story shows that there are some terribly mean people around in the world today.
   My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, but in the end off he went with a bit of pocket money.
   On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks.
   On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby with his luggage, so he tied the toys to his case.
   When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their presents?
Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys
WRITE TO: Mirror Woman,
Holdborn Circus, London ECIP 1DQ


The word mean (paragraph 1) can best be replaced by ____.

3

ข้อที่ 3/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   This story shows that there are some terribly mean people around in the world today.
   My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, but in the end off he went with a bit of pocket money.
   On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks.
   On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby with his luggage, so he tied the toys to his case.
   When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their presents?
Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys
WRITE TO: Mirror Woman,
Holdborn Circus, London ECIP 1DQ


The word presents (paragraph 4) refers to ____.

4

ข้อที่ 4/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   This story shows that there are some terribly mean people around in the world today.
   My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, but in the end off he went with a bit of pocket money.
   On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks.
   On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby with his luggage, so he tied the toys to his case.
   When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their presents?
Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys
WRITE TO: Mirror Woman,
Holdborn Circus, London ECIP 1DQ


The boy was unhappy with the trip because ____.

5

ข้อที่ 5/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   This story shows that there are some terribly mean people around in the world today.
   My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, but in the end off he went with a bit of pocket money.
   On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks.
   On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby with his luggage, so he tied the toys to his case.
   When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their presents?
Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys
WRITE TO: Mirror Woman,
Holdborn Circus, London ECIP 1DQ


It can be inferred that _____.

6

ข้อที่ 6/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   This story shows that there are some terribly mean people around in the world today.
   My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, but in the end off he went with a bit of pocket money.
   On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks.
   On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby with his luggage, so he tied the toys to his case.
   When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their presents?
Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys
WRITE TO: Mirror Woman,
Holdborn Circus, London ECIP 1DQ


The title of this letter is likely to be ____.

7

ข้อที่ 7/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   This story shows that there are some terribly mean people around in the world today.
   My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, but in the end off he went with a bit of pocket money.
   On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks.
   On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby with his luggage, so he tied the toys to his case.
   When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their presents?
Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys
WRITE TO: Mirror Woman,
Holdborn Circus, London ECIP 1DQ


The letter was written by _____.

8

ข้อที่ 8/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   This story shows that there are some terribly mean people around in the world today.
   My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, but in the end off he went with a bit of pocket money.
   On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks.
   On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby with his luggage, so he tied the toys to his case.
   When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their presents?
Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys
WRITE TO: Mirror Woman,
Holdborn Circus, London ECIP 1DQ


The purpose of this letter is to ____.

9

ข้อที่ 9/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.The mother is surprised because the child _____.

10

ข้อที่ 10/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.It can be inferred that the _____.

11

ข้อที่ 11/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.From the comic strip, we learn that the child ____.

12

ข้อที่ 12/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   Improving your home of just keeping it in a good state of repair can be an expensive business. When your home needs repairs, you have to be careful about whom you choose to do the work.
   Certain types of home improvement are often sold by doorstep salesmen. Many behave responsibly, but there are some rogues too. Some pretend to be researchers or ‘energy consultants’ and so on, in order to get inside your front door. It’s only when they are inside that you find out that they want to sell something! Ask for some kind of identification and don’t let anyone in until you know who they represent.
   Some salesmen may try to insist that your make a quick decision to sign a legally binding contract. They may mislead you into thinking you can always cancel and back out later when in fact you can’t. You may be offered a discount to tempt you to sigh on the spot without checking on what other firms would charge.
   Be on your guard! Don’t feel obliged to buy anything you don’t really want. If you are interested, get written details and a price from the salesman and compare it with other firms’ estimates. And make sure you get the name and address of the salesman’s head office in writing - certainly before you part with any money.

The word rogues (paragraph 2) means “men who are ____”.

13

ข้อที่ 13/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   Improving your home of just keeping it in a good state of repair can be an expensive business. When your home needs repairs, you have to be careful about whom you choose to do the work.
   Certain types of home improvement are often sold by doorstep salesmen. Many behave responsibly, but there are some rogues too. Some pretend to be researchers or ‘energy consultants’ and so on, in order to get inside your front door. It’s only when they are inside that you find out that they want to sell something! Ask for some kind of identification and don’t let anyone in until you know who they represent.
   Some salesmen may try to insist that your make a quick decision to sign a legally binding contract. They may mislead you into thinking you can always cancel and back out later when in fact you can’t. You may be offered a discount to tempt you to sigh on the spot without checking on what other firms would charge.
   Be on your guard! Don’t feel obliged to buy anything you don’t really want. If you are interested, get written details and a price from the salesman and compare it with other firms’ estimates. And make sure you get the name and address of the salesman’s head office in writing - certainly before you part with any money.

The phrase on the spot (paragraph 3) could best be replaced by ____.

14

ข้อที่ 14/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   Improving your home of just keeping it in a good state of repair can be an expensive business. When your home needs repairs, you have to be careful about whom you choose to do the work.
   Certain types of home improvement are often sold by doorstep salesmen. Many behave responsibly, but there are some rogues too. Some pretend to be researchers or ‘energy consultants’ and so on, in order to get inside your front door. It’s only when they are inside that you find out that they want to sell something! Ask for some kind of identification and don’t let anyone in until you know who they represent.
   Some salesmen may try to insist that your make a quick decision to sign a legally binding contract. They may mislead you into thinking you can always cancel and back out later when in fact you can’t. You may be offered a discount to tempt you to sigh on the spot without checking on what other firms would charge.
   Be on your guard! Don’t feel obliged to buy anything you don’t really want. If you are interested, get written details and a price from the salesman and compare it with other firms’ estimates. And make sure you get the name and address of the salesman’s head office in writing - certainly before you part with any money.

The word they (paragraph 2) refers to ____.

15

ข้อที่ 15/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   Improving your home of just keeping it in a good state of repair can be an expensive business. When your home needs repairs, you have to be careful about whom you choose to do the work.
   Certain types of home improvement are often sold by doorstep salesmen. Many behave responsibly, but there are some rogues too. Some pretend to be researchers or ‘energy consultants’ and so on, in order to get inside your front door. It’s only when they are inside that you find out that they want to sell something! Ask for some kind of identification and don’t let anyone in until you know who they represent.
   Some salesmen may try to insist that your make a quick decision to sign a legally binding contract. They may mislead you into thinking you can always cancel and back out later when in fact you can’t. You may be offered a discount to tempt you to sigh on the spot without checking on what other firms would charge.
   Be on your guard! Don’t feel obliged to buy anything you don’t really want. If you are interested, get written details and a price from the salesman and compare it with other firms’ estimates. And make sure you get the name and address of the salesman’s head office in writing - certainly before you part with any money.

Before entering your house, a doorstep salesman must ____.

16

ข้อที่ 16/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   Improving your home of just keeping it in a good state of repair can be an expensive business. When your home needs repairs, you have to be careful about whom you choose to do the work.
   Certain types of home improvement are often sold by doorstep salesmen. Many behave responsibly, but there are some rogues too. Some pretend to be researchers or ‘energy consultants’ and so on, in order to get inside your front door. It’s only when they are inside that you find out that they want to sell something! Ask for some kind of identification and don’t let anyone in until you know who they represent.
   Some salesmen may try to insist that your make a quick decision to sign a legally binding contract. They may mislead you into thinking you can always cancel and back out later when in fact you can’t. You may be offered a discount to tempt you to sigh on the spot without checking on what other firms would charge.
   Be on your guard! Don’t feel obliged to buy anything you don’t really want. If you are interested, get written details and a price from the salesman and compare it with other firms’ estimates. And make sure you get the name and address of the salesman’s head office in writing - certainly before you part with any money.

The purpose of this extract is to _____.

17

ข้อที่ 17/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   Improving your home of just keeping it in a good state of repair can be an expensive business. When your home needs repairs, you have to be careful about whom you choose to do the work.
   Certain types of home improvement are often sold by doorstep salesmen. Many behave responsibly, but there are some rogues too. Some pretend to be researchers or ‘energy consultants’ and so on, in order to get inside your front door. It’s only when they are inside that you find out that they want to sell something! Ask for some kind of identification and don’t let anyone in until you know who they represent.
   Some salesmen may try to insist that your make a quick decision to sign a legally binding contract. They may mislead you into thinking you can always cancel and back out later when in fact you can’t. You may be offered a discount to tempt you to sigh on the spot without checking on what other firms would charge.
   Be on your guard! Don’t feel obliged to buy anything you don’t really want. If you are interested, get written details and a price from the salesman and compare it with other firms’ estimates. And make sure you get the name and address of the salesman’s head office in writing - certainly before you part with any money.

It can be concluded that when improving their houses, homeowners should _______.

18

ข้อที่ 18/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   Improving your home of just keeping it in a good state of repair can be an expensive business. When your home needs repairs, you have to be careful about whom you choose to do the work.
   Certain types of home improvement are often sold by doorstep salesmen. Many behave responsibly, but there are some rogues too. Some pretend to be researchers or ‘energy consultants’ and so on, in order to get inside your front door. It’s only when they are inside that you find out that they want to sell something! Ask for some kind of identification and don’t let anyone in until you know who they represent.
   Some salesmen may try to insist that your make a quick decision to sign a legally binding contract. They may mislead you into thinking you can always cancel and back out later when in fact you can’t. You may be offered a discount to tempt you to sigh on the spot without checking on what other firms would charge.
   Be on your guard! Don’t feel obliged to buy anything you don’t really want. If you are interested, get written details and a price from the salesman and compare it with other firms’ estimates. And make sure you get the name and address of the salesman’s head office in writing - certainly before you part with any money.

The best title for this extract is ______.

19

ข้อที่ 19/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   This story shows that there are some terribly mean people around in the world today.
   My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, but in the end off he went with a bit of pocket money.
   On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks.
   On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby with his luggage, so he tied the toys to his case.
   When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their presents?
Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys
WRITE TO: Mirror Woman,
Holdborn Circus, London ECIP 1DQ


This letter ______.

20

ข้อที่ 20/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   This story shows that there are some terribly mean people around in the world today.
   My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, but in the end off he went with a bit of pocket money.
   On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks.
   On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby with his luggage, so he tied the toys to his case.
   When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their presents?
Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys
WRITE TO: Mirror Woman,
Holdborn Circus, London ECIP 1DQ


The word mean (paragraph 1) can best be replaced by ____.

21

ข้อที่ 21/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   This story shows that there are some terribly mean people around in the world today.
   My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, but in the end off he went with a bit of pocket money.
   On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks.
   On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby with his luggage, so he tied the toys to his case.
   When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their presents?
Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys
WRITE TO: Mirror Woman,
Holdborn Circus, London ECIP 1DQ


The word presents (paragraph 4) refers to ____.

22

ข้อที่ 22/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   This story shows that there are some terribly mean people around in the world today.
   My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, but in the end off he went with a bit of pocket money.
   On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks.
   On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby with his luggage, so he tied the toys to his case.
   When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their presents?
Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys
WRITE TO: Mirror Woman,
Holdborn Circus, London ECIP 1DQ


The boy was unhappy with the trip because ____.

23

ข้อที่ 23/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   This story shows that there are some terribly mean people around in the world today.
   My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, but in the end off he went with a bit of pocket money.
   On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks.
   On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby with his luggage, so he tied the toys to his case.
   When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their presents?
Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys
WRITE TO: Mirror Woman,
Holdborn Circus, London ECIP 1DQ


It can be inferred that _____.

24

ข้อที่ 24/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   This story shows that there are some terribly mean people around in the world today.
   My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, but in the end off he went with a bit of pocket money.
   On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks.
   On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby with his luggage, so he tied the toys to his case.
   When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their presents?
Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys
WRITE TO: Mirror Woman,
Holdborn Circus, London ECIP 1DQ


The title of this letter is likely to be ____.

25

ข้อที่ 25/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   This story shows that there are some terribly mean people around in the world today.
   My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, but in the end off he went with a bit of pocket money.
   On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks.
   On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby with his luggage, so he tied the toys to his case.
   When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their presents?
Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys
WRITE TO: Mirror Woman,
Holdborn Circus, London ECIP 1DQ


The letter was written by _____.

26

ข้อที่ 26/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   This story shows that there are some terribly mean people around in the world today.
   My son went on holiday to Holland. It was a struggle to find the cash to send him, but in the end off he went with a bit of pocket money.
   On his first day there, he bought his younger brother and sister a present each – a dog that yaps and picks up paper and a clown which does tricks.
   On the day of his departure, he was told to leave the presents in the hotel lobby with his luggage, so he tied the toys to his case.
   When it came time to go home, the toys had disappeared. Can anybody imagine the disappointment on my son’s face when he couldn’t give his brother and sister their presents?
Mrs. L. Slater, Codnor, Derbys
WRITE TO: Mirror Woman,
Holdborn Circus, London ECIP 1DQ


The purpose of this letter is to ____.

27

ข้อที่ 27/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.The mother is surprised because the child _____.

28

ข้อที่ 28/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.It can be inferred that the _____.

29

ข้อที่ 29/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.From the comic strip, we learn that the child ____.

30

ข้อที่ 30/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   Improving your home of just keeping it in a good state of repair can be an expensive business. When your home needs repairs, you have to be careful about whom you choose to do the work.
   Certain types of home improvement are often sold by doorstep salesmen. Many behave responsibly, but there are some rogues too. Some pretend to be researchers or ‘energy consultants’ and so on, in order to get inside your front door. It’s only when they are inside that you find out that they want to sell something! Ask for some kind of identification and don’t let anyone in until you know who they represent.
   Some salesmen may try to insist that your make a quick decision to sign a legally binding contract. They may mislead you into thinking you can always cancel and back out later when in fact you can’t. You may be offered a discount to tempt you to sigh on the spot without checking on what other firms would charge.
   Be on your guard! Don’t feel obliged to buy anything you don’t really want. If you are interested, get written details and a price from the salesman and compare it with other firms’ estimates. And make sure you get the name and address of the salesman’s head office in writing - certainly before you part with any money.

The word rogues (paragraph 2) means “men who are ____”.

31

ข้อที่ 31/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   Improving your home of just keeping it in a good state of repair can be an expensive business. When your home needs repairs, you have to be careful about whom you choose to do the work.
   Certain types of home improvement are often sold by doorstep salesmen. Many behave responsibly, but there are some rogues too. Some pretend to be researchers or ‘energy consultants’ and so on, in order to get inside your front door. It’s only when they are inside that you find out that they want to sell something! Ask for some kind of identification and don’t let anyone in until you know who they represent.
   Some salesmen may try to insist that your make a quick decision to sign a legally binding contract. They may mislead you into thinking you can always cancel and back out later when in fact you can’t. You may be offered a discount to tempt you to sigh on the spot without checking on what other firms would charge.
   Be on your guard! Don’t feel obliged to buy anything you don’t really want. If you are interested, get written details and a price from the salesman and compare it with other firms’ estimates. And make sure you get the name and address of the salesman’s head office in writing - certainly before you part with any money.

The phrase on the spot (paragraph 3) could best be replaced by ____.

32

ข้อที่ 32/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   Improving your home of just keeping it in a good state of repair can be an expensive business. When your home needs repairs, you have to be careful about whom you choose to do the work.
   Certain types of home improvement are often sold by doorstep salesmen. Many behave responsibly, but there are some rogues too. Some pretend to be researchers or ‘energy consultants’ and so on, in order to get inside your front door. It’s only when they are inside that you find out that they want to sell something! Ask for some kind of identification and don’t let anyone in until you know who they represent.
   Some salesmen may try to insist that your make a quick decision to sign a legally binding contract. They may mislead you into thinking you can always cancel and back out later when in fact you can’t. You may be offered a discount to tempt you to sigh on the spot without checking on what other firms would charge.
   Be on your guard! Don’t feel obliged to buy anything you don’t really want. If you are interested, get written details and a price from the salesman and compare it with other firms’ estimates. And make sure you get the name and address of the salesman’s head office in writing - certainly before you part with any money.

The word they (paragraph 2) refers to ____.

33

ข้อที่ 33/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   Improving your home of just keeping it in a good state of repair can be an expensive business. When your home needs repairs, you have to be careful about whom you choose to do the work.
   Certain types of home improvement are often sold by doorstep salesmen. Many behave responsibly, but there are some rogues too. Some pretend to be researchers or ‘energy consultants’ and so on, in order to get inside your front door. It’s only when they are inside that you find out that they want to sell something! Ask for some kind of identification and don’t let anyone in until you know who they represent.
   Some salesmen may try to insist that your make a quick decision to sign a legally binding contract. They may mislead you into thinking you can always cancel and back out later when in fact you can’t. You may be offered a discount to tempt you to sigh on the spot without checking on what other firms would charge.
   Be on your guard! Don’t feel obliged to buy anything you don’t really want. If you are interested, get written details and a price from the salesman and compare it with other firms’ estimates. And make sure you get the name and address of the salesman’s head office in writing - certainly before you part with any money.

Before entering your house, a doorstep salesman must ____.

34

ข้อที่ 34/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   Improving your home of just keeping it in a good state of repair can be an expensive business. When your home needs repairs, you have to be careful about whom you choose to do the work.
   Certain types of home improvement are often sold by doorstep salesmen. Many behave responsibly, but there are some rogues too. Some pretend to be researchers or ‘energy consultants’ and so on, in order to get inside your front door. It’s only when they are inside that you find out that they want to sell something! Ask for some kind of identification and don’t let anyone in until you know who they represent.
   Some salesmen may try to insist that your make a quick decision to sign a legally binding contract. They may mislead you into thinking you can always cancel and back out later when in fact you can’t. You may be offered a discount to tempt you to sigh on the spot without checking on what other firms would charge.
   Be on your guard! Don’t feel obliged to buy anything you don’t really want. If you are interested, get written details and a price from the salesman and compare it with other firms’ estimates. And make sure you get the name and address of the salesman’s head office in writing - certainly before you part with any money.

The purpose of this extract is to _____.

35

ข้อที่ 35/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   Improving your home of just keeping it in a good state of repair can be an expensive business. When your home needs repairs, you have to be careful about whom you choose to do the work.
   Certain types of home improvement are often sold by doorstep salesmen. Many behave responsibly, but there are some rogues too. Some pretend to be researchers or ‘energy consultants’ and so on, in order to get inside your front door. It’s only when they are inside that you find out that they want to sell something! Ask for some kind of identification and don’t let anyone in until you know who they represent.
   Some salesmen may try to insist that your make a quick decision to sign a legally binding contract. They may mislead you into thinking you can always cancel and back out later when in fact you can’t. You may be offered a discount to tempt you to sigh on the spot without checking on what other firms would charge.
   Be on your guard! Don’t feel obliged to buy anything you don’t really want. If you are interested, get written details and a price from the salesman and compare it with other firms’ estimates. And make sure you get the name and address of the salesman’s head office in writing - certainly before you part with any money.

It can be concluded that when improving their houses, homeowners should _______.

36

ข้อที่ 36/36
คำถาม :

Director: Read the extracts below and choose the BEST answer to each question that follows.

   Improving your home of just keeping it in a good state of repair can be an expensive business. When your home needs repairs, you have to be careful about whom you choose to do the work.
   Certain types of home improvement are often sold by doorstep salesmen. Many behave responsibly, but there are some rogues too. Some pretend to be researchers or ‘energy consultants’ and so on, in order to get inside your front door. It’s only when they are inside that you find out that they want to sell something! Ask for some kind of identification and don’t let anyone in until you know who they represent.
   Some salesmen may try to insist that your make a quick decision to sign a legally binding contract. They may mislead you into thinking you can always cancel and back out later when in fact you can’t. You may be offered a discount to tempt you to sigh on the spot without checking on what other firms would charge.
   Be on your guard! Don’t feel obliged to buy anything you don’t really want. If you are interested, get written details and a price from the salesman and compare it with other firms’ estimates. And make sure you get the name and address of the salesman’s head office in writing - certainly before you part with any money.

The best title for this extract is ______.

ระบบกำลังประมวลผล

  • ข้อปัจจุบัน
  • ข้อที่ทำแล้ว
  • ข้อที่ยังไม่ได้ทำ
  • ข้อที่ยังไม่ได้เปิด

กรุณาเลือกคำตอบ ก่อนกดปุ่มข้อถัดไป

ข้อแนะนำ : ท่านสามารถดูเฉลยของข้อสอบแต่ละข้อได้ เมื่อทำข้อสอบเสร็จและส่งข้อสอบแล้ว

ข้อความ..

ข้อความเตือน..

ส่งข้อสอบให้เพื่อน..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน