ม.6

แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ม. 6 ชุดที่ 3

รายละเอียดข้อสอบ
รหัสข้อสอบ

: MAMB613553

จำนวนข้อ

: 80 ข้อ

วิชา

: คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

: ม.6

สร้างเมื่อ

: 2 ม.ค. 63 เวลา 16:12 น.

ผู้สร้าง : -

แชร์ข้อสอบนี้

เพิ่มในรายการโปรด

ส่งต่อให้เพื่อน

ให้คะแนน
ข้อที่ 1/80
คำถาม :

ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ข้อที่ 2/80
คำถาม :

ถ้า  แล้ว a - b มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 3/80
คำถาม :

จำนวนในข้อใดเป็นจำนวนอตรรกยะ

ข้อที่ 4/80
คำถาม :

ถ้า y เป็นจำนวนจริงบวกแล้ว เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 5/80
คำถาม :

กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริง โดยที่ a > b พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ข้อที่ 6/80
คำถาม :

ต้นยืนอยู่บนประภาคารแห่งหนึ่งริมชายฝั่งทะเล ถ้าตาของต้นอยู่สูงจากจุด A ที่พื้นชายฝั่ง 27 เมตร  เมื่อต้นมองลงไปในทะเล เห็นเรือจอดลอยลำอยู่ที่จุด B  โดยมุมที่แนวสายตาทำกับแนวเส้นระดับ มีขนาด 60 องศา ดังรูป เรือลำนี้จอดอยู่ห่างจากชายฝั่งที่จุด A กี่เมตร

ข้อที่ 7/80
คำถาม :

เสากระโดงเรือและคานที่ใช้ผูกเชือกและใบเรือตัดกันเป็นมุมฉาก ดังรูป ถ้าเชือกที่ใช้ผูกใบเรือยาว 90 ฟุต และ เชือกทำมุม 60o กับไม้คาน อยากทราบว่าไม้ที่ใช้ทำเสากระโดงและคานยาวรวมกันเท่าไร

ข้อที่ 8/80
คำถาม :

กำหนดให้    A แทน เซตของจำนวนเฉพาะบวกที่น้อยกว่า 10                 B แทน เซตของจำนวนคู่ที่มากกว่า 2 แต่น้อยกว่า 10 แล้วจงหาจำนวนซับเซตของ เซต A - B

ข้อที่ 9/80
คำถาม :

กำหนดให้ U  คือเซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 10  และให้ A = {1, 2, 3, 5 ,7}  ถ้า A ∪ B = {1, 2, 3, 5, 7, 9} และ A ∩ B = {3,5,7} แล้ว ข้อใดคือเซต B

ข้อที่ 10/80
คำถาม :

กำหนดให้  U  แทน เอกภพสัมพัทธ์ ส่วนที่แรเงาในแผนภาพข้อใด คือ  (B-A) ∩ C'

ข้อที่ 11/80
คำถาม :

พิจารณาเหตุต่อไปนี้ เหตุ     1) สารเนื้อเดียวบางชนิด เป็นสารประกอบ                                      2) สารประกอบทุกชนิด เป็นสารบริสุทธิ์                                     3) สารบริสุทธิ์ทุกชนิด สามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้                                     4) สาร X เป็นสารประกอบ ผลสรุปข้อใดสมเหตุสมผล

ข้อที่ 12/80
คำถาม :

พิจารณาการอ้างเหตุผลโดยกำหนดเหตุและผลดังนี้ เหตุ   1) นักมวยทุกคนเป็นคนมีกล้าม         2) ไม่มีนักมวยคนใดเป็นคนอ่อนแอ         3) นุ้ย ส.สุขสยามเป็นนักมวย ผล    นุ้ย ส.สุขสยาม เป็นคนมีกล้าม แผนภาพในข้อใดสอดคล้องกับเหตุที่กำหนดและแสดงว่าผลสรุปข้างต้นสมเหตุสมผล

ข้อที่ 13/80
คำถาม :

กำหนดลำดับจำกัดดังนี้  15 × 2,048 , 18 × 1,024 , 21 × 512 , 24 × 128, ... , 48 × 0.5 แล้วพจน์ที่ 11 ของลำดับนี้ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 14/80
คำถาม :

กำหนดลำดับอนันต์ ดังนี้  จำนวนในข้อใดไม่อยู่ในลำดับนี้

ข้อที่ 15/80
คำถาม :

กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริง ถ้า 4 , a , b เป็นลำดับเรขาคณิต และ 5ab = 2160 แล้วลำดับในข้อใดเป็นลำดับเลขคณิต

ข้อที่ 16/80
คำถาม :

ผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับเรขาคณิต  4 , 12 , 36 , 108 , ... , 2,916 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 17/80
คำถาม :

น้องวิวเข้าโครงการเงินออมกับโรงเรียนโดยในทุกเดือนจะต้องฝากเงิน 200 บาท เป็นระยะเวลา 40 เดือน และทางโครงการจะให้ดอกเบี้ยเดือนแรก 10 บาท เดือนที่สอง 15 บาทเดือนที่สาม 20 บาท และเดือนต่อ ๆ ไป เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอีก 5 บาท เมื่อสิ้นสุดโครงการน้องวิวจะมีเงินออมทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 18/80
คำถาม :

ถ้า f เป็นฟังก์ชัน โดยที่ (x) = x- 2x + 6 แล้วข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 19/80
คำถาม :

กราฟของ y1 = (x) และกราฟของ y2 = g(x) ตัดกันที่จุด   ดังรูป ผลบวกของคำตอบของสมการ f(x) = Ig(x)I คือข้อใด

ข้อที่ 20/80
คำถาม :

กำหนดให้ m และ n เป็นค่าคงตัวที่เป็นจำนวนจริง ถ้าคำตอบของสมการ 2x2 + mx + n = 0  คือ  5  และ   แล้ว n-m มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 21/80
คำถาม :

เซตคำตอบของอสมการ |5 –√x | – 3 < 0 คือเซตในข้อใด        

ข้อที่ 22/80
คำถาม :

วินัยวางแผนจะซื้อของเล่นชิ้นหนึ่ง โดยวางแผนจะเก็บเงินทุก ๆ เดือน โดยวางแผนออกมาเป็น 3 แผนดังนี้                  แผน    A     เก็บเงินเป็นระยะเวลา     6      เดือน   เดือนละเท่า ๆ กัน                  แผน    B     เก็บเงินเป็นระยะเวลา     9      เดือน   เดือนละเท่า ๆ กัน                  แผน    C     เก็บเงินเป็นระยะเวลา     12    เดือน   เดือนละเท่า ๆ กัน ถ้าการเก็บเงินแบบแผน B จะต้องเก็บเงินในแต่ละเดือนมากกว่า การเก็บเงินแบบแผน C อยู่เดือนละ 1,000 บาท และวินัยต้องการของเล่นเร็วที่สุด จึงเลือกเก็บเงินแบบแผน A วินัยต้องเก็บเงินเดือนละกี่บาท

ข้อที่ 23/80
คำถาม :

นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง นับจำนวนใบของต้นกระถินต้นหนึ่ง นับได้ 250 ใบ เมื่อเวลาผ่านไป                  สัปดาห์ที่หนึ่ง   มีใบเพิ่มขึ้นมา 7% ของจำนวนใบที่มีอยู่                  สัปดาห์ที่สอง   มีใบเพิ่มขึ้นมา 7% ของจำนวนใบที่มีอยู่ในสัปดาห์ที่หนึ่ง                  สัปดาห์ที่สาม   มีใบเพิ่มขึ้นมา 7% ของจำนวนใบที่มีอยู่ในสัปดาห์ที่สอง        และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ถ้าให้ f(n) แทน จำนวนใบกระถินที่นับได้ เมื่อเวลาผ่านไป n สัปดาห์ แล้วข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 24/80
คำถาม :

ตารางแสดงอายุของนักท่องเที่ยวในการไปเที่ยวเกาหลี จำนวน 51 คน มัธยฐานของอายุของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 25/80
คำถาม :

จากแผนภาพต้น – ใบแสดงจำนวนลูกชุบที่เด็กนักเรียนปั้นได้ในวิชาคหกรรม ของนักเรียน 30 คน ในเวลา 1 ชั่วโมง                  ก.    มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ คือ 34 ลูก                  ข.     มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ คือ 35 ลูก                  ค.     ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ คือ 40 ลูก                  ง.     ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ คือ 25 , 33 , 40 ลูก                  จ.     พิสัยของข้อมูลชุดนี้ คือ 27 ลูก ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 26/80
คำถาม :

สถานีรถไฟมีการบันทึกเวลาในการเข้าเทียบชานชาลา รอบ 10.00 น. ของรถไฟไว้ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 100 วัน พบว่า รถไฟเข้าชานชาลาตรงเวลา คิดเป็น 40% ของวันที่มีการบันทึกข้อมูล มี 8 วันที่รถไฟเข้าชานชาลาเวลา 9.57 น. ส่วนวันที่เหลือรถไฟเข้าชานชาลาล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด โดยที่เข้าชานชาลาเวลา 10.01 น. คิดเป็น 3 เท่าของวันที่เข้าชานชาลาเวลา 10.02 น. จากข้อมูลข้างต้นเมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 27/80
คำถาม :

คุณครูสอบถามข้อมูลนักเรียนจำนวน 10 คน ในการนำเงินมาโรงเรียน เป็นดังนี้                  80 , 80 , 80 , 90 , 100 , 120 , 130 , 150  , 170 , 2000 ค่ากลางชนิดใดที่เหมาะสมสำหรับเป็นตัวแทนของจำนวนเงินของนักเรียนทั้ง 10 คนนี้ และมีค่าเท่าไร

ข้อที่ 28/80
คำถาม :

ข้อมูลชุดใดมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มากที่สุด

ข้อที่ 29/80
คำถาม :

สมาคมโหราศาสตร์มีการทดสอบความแม่นยำในการทำนายดวงของหมอดูจำนวน 5 ท่าน ผลปรากฏดังนี้ จากผลการทดสอบ อยากทราบว่า หมอดูท่านใดมีโอกาสทำนายดวงแม่นยำมากที่สุด

ข้อที่ 30/80
คำถาม :

ชัชชาติเป็นนักวิ่ง โดยเส้นทางวิ่งมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด A จุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด J ชัชชาติต้องวิ่งตามทิศของลูกศรที่กำกับไว้เท่านั้น โดยห้ามวิ่งย้อนศร ถ้าที่จุด H เป็นจุดที่กำลังซ่อมปรับปรุงจึงทำให้ไม่สามารถผ่านไปได้ แล้วความน่าจะเป็นที่ชัชชาติ จะวิ่งโดยที่ไม่ผ่านจุด H เป็นเท่าไร

ข้อที่ 31/80
คำถาม :

ชนาธิปร่วมการแข่งขันกีฬา E-Sport จำนวน 4 รอบ โดยที่ผลการแข่งขันนั้นจะออกมาเป็น ชนะ หรือ แพ้ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เหตุการณ์ในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด

ข้อที่ 32/80
คำถาม :

มีถ้วยกาแฟ 3 ถ้วย ได้แก่ สีขาว สีฟ้า และสีครีม มีจานรองถ้วย 4 ใบ ได้แก่ สีขาว สีฟ้า สีครีม และสีเหลือง ถ้าต้องการหยิบถ้วยและจานรองอย่างละ 1 ใบอย่างสุ่ม จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ทั้งถ้วยและจานรองสีเดียวกัน

ข้อที่ 33/80
คำถาม :

 เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 34/80
คำถาม :

สามเหลี่ยมมุมฉาก SUM มี S เป็นมุมฉาก ถ้า    ความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมนี้ยาว 300 ฟุต จงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมนี้มีขนาดกี่ตารางฟุต

ข้อที่ 35/80
คำถาม :

จงหาค่าของ f(–9) + f(0) + f(9)

ข้อที่ 36/80
คำถาม :

จากการสำรวจนักเรียนชั้น ม.6 เกี่ยวกับการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก จำนวน 90 คน พบว่า                  (1)   มีนักเรียนใช้ facebook จำนวน 44 คน                  (2)   มีนักเรียนใช้ facebook และ twitter อยู่ 32 คน                  (3)   มีนักเรียนใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทั้ง facebook และ twitter อยู่ 10 คน ในการสำรวจนี้ มีนักเรียนที่ใช้ facebook อย่างเดียวหรือ twitter อย่างเดียว จำนวนกี่คน

ข้อที่ 37/80
คำถาม :

รูปภาพรูปหนึ่งกว้าง 24 นิ้ว ยาว 40 นิ้ว เมื่อทำกรอบไม้สักล้อมรูปแล้วปรากฏว่ามีพื้นที่ทั้งหมด 2,240 ตารางนิ้ว จงหาความกว้างของกรอบไม้รูปนี้

ข้อที่ 38/80
คำถาม :

ในงานพบปะสมาชิกของวงดนตรีวงหนึ่ง มีสมาชิกมาร่วมงาน 3,200 คน มีการจัดเตรียมเข็มกลัดเป็นของที่ระลึกให้กับสมาชิกหมายเลข 101 , 222 , 343 , 464 , 585 , … จะต้องเตรียมเข็มกลัดอย่างน้อยกี่อันจึงจะเพียงพอในการแจกให้สมาชิก

ข้อที่ 39/80
คำถาม :

คะแนนสอบวิชาชีววิทยาของนักเรียน 12 คน เป็นดังนี้ 100 , 99 , 98 , 95 , 94 ,90 , 87 , 81 , 80 , 77 , 75 , 69 เปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 ของข้อมูลชุดนี้ มากกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 อยู่กี่คะแนน

ข้อที่ 40/80
คำถาม :

ในการเรียนวิชาลูกเสือ จะแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม กลุ่มหนึ่งมี 5 คน ได้แก่ A, B, C, D และ E โดยที่ E เป็นหัวหน้ากลุ่ม และ D เป็นรองหัวหน้า ถ้าต้องการนำเด็กทั้ง 5 คนมายืนเรียงเป็นแถว โดยที่หัวหน้าต้องยืนหัวแถวเสมอ และรองหัวหน้าต้องยืนท้ายแถว จะสามารถจัดแถวได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อที่ 41/80
คำถาม :

ผลลัพธ์ในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ข้อที่ 42/80
คำถาม :

ถ้า  แล้ว a - b มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 43/80
คำถาม :

จำนวนในข้อใดเป็นจำนวนอตรรกยะ

ข้อที่ 44/80
คำถาม :

ถ้า y เป็นจำนวนจริงบวกแล้ว เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 45/80
คำถาม :

กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริง โดยที่ a > b พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ข้อที่ 46/80
คำถาม :

ต้นยืนอยู่บนประภาคารแห่งหนึ่งริมชายฝั่งทะเล ถ้าตาของต้นอยู่สูงจากจุด A ที่พื้นชายฝั่ง 27 เมตร  เมื่อต้นมองลงไปในทะเล เห็นเรือจอดลอยลำอยู่ที่จุด B  โดยมุมที่แนวสายตาทำกับแนวเส้นระดับ มีขนาด 60 องศา ดังรูป เรือลำนี้จอดอยู่ห่างจากชายฝั่งที่จุด A กี่เมตร

ข้อที่ 47/80
คำถาม :

เสากระโดงเรือและคานที่ใช้ผูกเชือกและใบเรือตัดกันเป็นมุมฉาก ดังรูป ถ้าเชือกที่ใช้ผูกใบเรือยาว 90 ฟุต และ เชือกทำมุม 60o กับไม้คาน อยากทราบว่าไม้ที่ใช้ทำเสากระโดงและคานยาวรวมกันเท่าไร

ข้อที่ 48/80
คำถาม :

กำหนดให้    A แทน เซตของจำนวนเฉพาะบวกที่น้อยกว่า 10                 B แทน เซตของจำนวนคู่ที่มากกว่า 2 แต่น้อยกว่า 10 แล้วจงหาจำนวนซับเซตของ เซต A - B

ข้อที่ 49/80
คำถาม :

กำหนดให้ U  คือเซตของจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 10  และให้ A = {1, 2, 3, 5 ,7}  ถ้า A ∪ B = {1, 2, 3, 5, 7, 9} และ A ∩ B = {3,5,7} แล้ว ข้อใดคือเซต B

ข้อที่ 50/80
คำถาม :

กำหนดให้  U  แทน เอกภพสัมพัทธ์ ส่วนที่แรเงาในแผนภาพข้อใด คือ  (B-A) ∩ C'

ข้อที่ 51/80
คำถาม :

พิจารณาเหตุต่อไปนี้ เหตุ     1) สารเนื้อเดียวบางชนิด เป็นสารประกอบ                                      2) สารประกอบทุกชนิด เป็นสารบริสุทธิ์                                     3) สารบริสุทธิ์ทุกชนิด สามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้                                     4) สาร X เป็นสารประกอบ ผลสรุปข้อใดสมเหตุสมผล

ข้อที่ 52/80
คำถาม :

พิจารณาการอ้างเหตุผลโดยกำหนดเหตุและผลดังนี้ เหตุ   1) นักมวยทุกคนเป็นคนมีกล้าม         2) ไม่มีนักมวยคนใดเป็นคนอ่อนแอ         3) นุ้ย ส.สุขสยามเป็นนักมวย ผล    นุ้ย ส.สุขสยาม เป็นคนมีกล้าม แผนภาพในข้อใดสอดคล้องกับเหตุที่กำหนดและแสดงว่าผลสรุปข้างต้นสมเหตุสมผล

ข้อที่ 53/80
คำถาม :

กำหนดลำดับจำกัดดังนี้  15 × 2,048 , 18 × 1,024 , 21 × 512 , 24 × 128, ... , 48 × 0.5 แล้วพจน์ที่ 11 ของลำดับนี้ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 54/80
คำถาม :

กำหนดลำดับอนันต์ ดังนี้  จำนวนในข้อใดไม่อยู่ในลำดับนี้

ข้อที่ 55/80
คำถาม :

กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริง ถ้า 4 , a , b เป็นลำดับเรขาคณิต และ 5ab = 2160 แล้วลำดับในข้อใดเป็นลำดับเลขคณิต

ข้อที่ 56/80
คำถาม :

ผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับเรขาคณิต  4 , 12 , 36 , 108 , ... , 2,916 เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 57/80
คำถาม :

น้องวิวเข้าโครงการเงินออมกับโรงเรียนโดยในทุกเดือนจะต้องฝากเงิน 200 บาท เป็นระยะเวลา 40 เดือน และทางโครงการจะให้ดอกเบี้ยเดือนแรก 10 บาท เดือนที่สอง 15 บาทเดือนที่สาม 20 บาท และเดือนต่อ ๆ ไป เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าอีก 5 บาท เมื่อสิ้นสุดโครงการน้องวิวจะมีเงินออมทั้งหมดกี่บาท

ข้อที่ 58/80
คำถาม :

ถ้า f เป็นฟังก์ชัน โดยที่ (x) = x- 2x + 6 แล้วข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 59/80
คำถาม :

กราฟของ y1 = (x) และกราฟของ y2 = g(x) ตัดกันที่จุด   ดังรูป ผลบวกของคำตอบของสมการ f(x) = Ig(x)I คือข้อใด

ข้อที่ 60/80
คำถาม :

กำหนดให้ m และ n เป็นค่าคงตัวที่เป็นจำนวนจริง ถ้าคำตอบของสมการ 2x2 + mx + n = 0  คือ  5  และ   แล้ว n-m มีค่าเท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 61/80
คำถาม :

เซตคำตอบของอสมการ |5 –√x | – 3 < 0 คือเซตในข้อใด        

ข้อที่ 62/80
คำถาม :

วินัยวางแผนจะซื้อของเล่นชิ้นหนึ่ง โดยวางแผนจะเก็บเงินทุก ๆ เดือน โดยวางแผนออกมาเป็น 3 แผนดังนี้                  แผน    A     เก็บเงินเป็นระยะเวลา     6      เดือน   เดือนละเท่า ๆ กัน                  แผน    B     เก็บเงินเป็นระยะเวลา     9      เดือน   เดือนละเท่า ๆ กัน                  แผน    C     เก็บเงินเป็นระยะเวลา     12    เดือน   เดือนละเท่า ๆ กัน ถ้าการเก็บเงินแบบแผน B จะต้องเก็บเงินในแต่ละเดือนมากกว่า การเก็บเงินแบบแผน C อยู่เดือนละ 1,000 บาท และวินัยต้องการของเล่นเร็วที่สุด จึงเลือกเก็บเงินแบบแผน A วินัยต้องเก็บเงินเดือนละกี่บาท

ข้อที่ 63/80
คำถาม :

นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง นับจำนวนใบของต้นกระถินต้นหนึ่ง นับได้ 250 ใบ เมื่อเวลาผ่านไป                  สัปดาห์ที่หนึ่ง   มีใบเพิ่มขึ้นมา 7% ของจำนวนใบที่มีอยู่                  สัปดาห์ที่สอง   มีใบเพิ่มขึ้นมา 7% ของจำนวนใบที่มีอยู่ในสัปดาห์ที่หนึ่ง                  สัปดาห์ที่สาม   มีใบเพิ่มขึ้นมา 7% ของจำนวนใบที่มีอยู่ในสัปดาห์ที่สอง        และเป็นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ ถ้าให้ f(n) แทน จำนวนใบกระถินที่นับได้ เมื่อเวลาผ่านไป n สัปดาห์ แล้วข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 64/80
คำถาม :

ตารางแสดงอายุของนักท่องเที่ยวในการไปเที่ยวเกาหลี จำนวน 51 คน มัธยฐานของอายุของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เท่ากับเท่าใด

ข้อที่ 65/80
คำถาม :

จากแผนภาพต้น – ใบแสดงจำนวนลูกชุบที่เด็กนักเรียนปั้นได้ในวิชาคหกรรม ของนักเรียน 30 คน ในเวลา 1 ชั่วโมง                  ก.    มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ คือ 34 ลูก                  ข.     มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ คือ 35 ลูก                  ค.     ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ คือ 40 ลูก                  ง.     ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ คือ 25 , 33 , 40 ลูก                  จ.     พิสัยของข้อมูลชุดนี้ คือ 27 ลูก ข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 66/80
คำถาม :

สถานีรถไฟมีการบันทึกเวลาในการเข้าเทียบชานชาลา รอบ 10.00 น. ของรถไฟไว้ทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 100 วัน พบว่า รถไฟเข้าชานชาลาตรงเวลา คิดเป็น 40% ของวันที่มีการบันทึกข้อมูล มี 8 วันที่รถไฟเข้าชานชาลาเวลา 9.57 น. ส่วนวันที่เหลือรถไฟเข้าชานชาลาล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนด โดยที่เข้าชานชาลาเวลา 10.01 น. คิดเป็น 3 เท่าของวันที่เข้าชานชาลาเวลา 10.02 น. จากข้อมูลข้างต้นเมื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 67/80
คำถาม :

คุณครูสอบถามข้อมูลนักเรียนจำนวน 10 คน ในการนำเงินมาโรงเรียน เป็นดังนี้                  80 , 80 , 80 , 90 , 100 , 120 , 130 , 150  , 170 , 2000 ค่ากลางชนิดใดที่เหมาะสมสำหรับเป็นตัวแทนของจำนวนเงินของนักเรียนทั้ง 10 คนนี้ และมีค่าเท่าไร

ข้อที่ 68/80
คำถาม :

ข้อมูลชุดใดมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มากที่สุด

ข้อที่ 69/80
คำถาม :

สมาคมโหราศาสตร์มีการทดสอบความแม่นยำในการทำนายดวงของหมอดูจำนวน 5 ท่าน ผลปรากฏดังนี้ จากผลการทดสอบ อยากทราบว่า หมอดูท่านใดมีโอกาสทำนายดวงแม่นยำมากที่สุด

ข้อที่ 70/80
คำถาม :

ชัชชาติเป็นนักวิ่ง โดยเส้นทางวิ่งมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด A จุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด J ชัชชาติต้องวิ่งตามทิศของลูกศรที่กำกับไว้เท่านั้น โดยห้ามวิ่งย้อนศร ถ้าที่จุด H เป็นจุดที่กำลังซ่อมปรับปรุงจึงทำให้ไม่สามารถผ่านไปได้ แล้วความน่าจะเป็นที่ชัชชาติ จะวิ่งโดยที่ไม่ผ่านจุด H เป็นเท่าไร

ข้อที่ 71/80
คำถาม :

ชนาธิปร่วมการแข่งขันกีฬา E-Sport จำนวน 4 รอบ โดยที่ผลการแข่งขันนั้นจะออกมาเป็น ชนะ หรือ แพ้ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เหตุการณ์ในข้อใดมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุด

ข้อที่ 72/80
คำถาม :

มีถ้วยกาแฟ 3 ถ้วย ได้แก่ สีขาว สีฟ้า และสีครีม มีจานรองถ้วย 4 ใบ ได้แก่ สีขาว สีฟ้า สีครีม และสีเหลือง ถ้าต้องการหยิบถ้วยและจานรองอย่างละ 1 ใบอย่างสุ่ม จงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ทั้งถ้วยและจานรองสีเดียวกัน

ข้อที่ 73/80
คำถาม :

 เท่ากับข้อใด

ข้อที่ 74/80
คำถาม :

สามเหลี่ยมมุมฉาก SUM มี S เป็นมุมฉาก ถ้า    ความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมนี้ยาว 300 ฟุต จงหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมนี้มีขนาดกี่ตารางฟุต

ข้อที่ 75/80
คำถาม :

จงหาค่าของ f(–9) + f(0) + f(9)

ข้อที่ 76/80
คำถาม :

จากการสำรวจนักเรียนชั้น ม.6 เกี่ยวกับการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก จำนวน 90 คน พบว่า                  (1)   มีนักเรียนใช้ facebook จำนวน 44 คน                  (2)   มีนักเรียนใช้ facebook และ twitter อยู่ 32 คน                  (3)   มีนักเรียนใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทั้ง facebook และ twitter อยู่ 10 คน ในการสำรวจนี้ มีนักเรียนที่ใช้ facebook อย่างเดียวหรือ twitter อย่างเดียว จำนวนกี่คน

ข้อที่ 77/80
คำถาม :

รูปภาพรูปหนึ่งกว้าง 24 นิ้ว ยาว 40 นิ้ว เมื่อทำกรอบไม้สักล้อมรูปแล้วปรากฏว่ามีพื้นที่ทั้งหมด 2,240 ตารางนิ้ว จงหาความกว้างของกรอบไม้รูปนี้

ข้อที่ 78/80
คำถาม :

ในงานพบปะสมาชิกของวงดนตรีวงหนึ่ง มีสมาชิกมาร่วมงาน 3,200 คน มีการจัดเตรียมเข็มกลัดเป็นของที่ระลึกให้กับสมาชิกหมายเลข 101 , 222 , 343 , 464 , 585 , … จะต้องเตรียมเข็มกลัดอย่างน้อยกี่อันจึงจะเพียงพอในการแจกให้สมาชิก

ข้อที่ 79/80
คำถาม :

คะแนนสอบวิชาชีววิทยาของนักเรียน 12 คน เป็นดังนี้ 100 , 99 , 98 , 95 , 94 ,90 , 87 , 81 , 80 , 77 , 75 , 69 เปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 ของข้อมูลชุดนี้ มากกว่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 อยู่กี่คะแนน

ข้อที่ 80/80
คำถาม :

ในการเรียนวิชาลูกเสือ จะแบ่งเด็กออกเป็นกลุ่ม กลุ่มหนึ่งมี 5 คน ได้แก่ A, B, C, D และ E โดยที่ E เป็นหัวหน้ากลุ่ม และ D เป็นรองหัวหน้า ถ้าต้องการนำเด็กทั้ง 5 คนมายืนเรียงเป็นแถว โดยที่หัวหน้าต้องยืนหัวแถวเสมอ และรองหัวหน้าต้องยืนท้ายแถว จะสามารถจัดแถวได้ทั้งหมดกี่วิธี

ข้อความ..


คลังข้อสอบข้อสอบรวมข้อสอบข้อสอบพร้อมเฉลยtu getเลขคณิตคณิตศาสตร์วิทย์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะชีววิทยาสุขศึกษาพละพลศึกษาสังคมสังคมศึกษาวิทย์ทั่วไปข้อสอบวัดระดับศิลปะการงานการงานอาชีพเทคโนโลยีภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษpatgatข้อสอบ reading writinglistening ข้อสอบโอเน็ตข้อสอบ Onetเซลล์แรงปริมาตรดาราศาสตร์ห่วงโซ่อาหารการสืบพันธุ์พืชการลำเลียงจำนวนเต็มครนหรมคูณร่วมน้อยหารร่วมมากบวก ลบ คูณ หารตัวสะกดภาษาไทยคำควบกล้ำเก็งข้อสอบติวสอบแบบฝึกหัดเฉลยกฏหมายดนตรีดนตรีไทยดนตรีสากลเพลงเพลงชาติพุทธประวัติศาสนาคำศัพท์ข้อสอบปฐมวัยข้อสอบอนุบาลโตไปไม่โกงคณิตเบื้องต้นcu tepสอบเข้า ม.1รับตรง58สอบตรง58รับตรง59สอบตรง59clearing house เคลียร์ริ่งเฮ้าส์ ONETGAT PATติวติวGATเชื่อมโยงภาษาญี่ปุ่นความถนัดภาษาจีนเกษตรข้อสอบคลังข้อสอบadmissionsแอดมิชชั่นรับตรงโควต้าสอบตรงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมภาษาไทยกลอนติวเข้มสอบเข้าสอบเข้า เตรียมสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลสอบเข้าสวนกุหลาบ 
#Trending now
Adgang60ข่าวครูสื่อการสอนแผนการสอนเทคนิคการสอนสอบครูข่าวครูปฏิทินสอบเข้า ม.1 2560admissions 60ad60admissionsสอบตรง 60รับตรง 60ข้อสอบรับตรงอาเซียนAECข่าวกิจกรรมข่าวทุนข่าวเด่นเรียนต่อทุนทุนเรียนต่อทุนการศึกษาclearing houseเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ค้นหาตัวเองปฎิทินสอบONETGATPATติวติว GATติว PATGAT เชื่อมโยงโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานเรียนต่อต่างประเทศข้อสอบคลังข้อสอบข่าว admissionsแอดมิชชั่นสาระน่ารู้โควตาแนะแนวสามเณรธรรมะว.วชิรเมธีธรรมท่องเที่ยวเก็งข้อสอบติวเข้มสอบเข้าสอบสัมภาษณ์สอบเข้า ม.1สอบเข้า ม.4สอบเข้าเตรียมอุดมฯสอบเข้าสาธิตสอบเข้ามหิดลทดลองวิทย์ฮอร์โมนHormoneจักรยานCU TEPTU GETสามเณรปลูกปัญญาธรรมtruelittlemonkของเล่นวิทยาศาสตร์เพลงชาติไทยวิศวะ จุฬาบัญชี จุฬาสอบทุนSmart ExamsTOEICTOEFLสูตรลัดคณิตศาสตร์วิสาขบูชาหน้าหนาวเชียงใหม่เชียงรายคำราชาศัพท์สุภาษิตเงินเดือนครูครูผู้ช่วยสมัครสอบครูTU starข้อสอบ o-net ป.6สอนศาสตร์quizเกมgameเข้าพรรษาโอลิมปิกในหลวงรัชกาลที่ 99 วิชาสามัญรัชกาลที่ 10สรุปสูตรคณิตศาสตร์เอนทรานซ์ 4.0
กลับด้านบน