หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 31 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMA313532 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561 52 ม.3 19.3K เริ่มทำข้อสอบ
THMA313331 ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 15 ม.3 55.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMA313330 ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 16 ม.3 35.6K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311895 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การคัดลายมือ 10 ม.3 98.3K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311892 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร 10 ม.3 85.4K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311889 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ 10 ม.3 55.4K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311883 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ 10 ม.3 55K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311877 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 10 ม.3 156.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311824 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง พระบรมราโชวาท 10 ม.3 83K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311801 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง อิศรญาณภาษิต 10 ม.3 93.1K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311776 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ชุดที่ 1 10 ม.3 56.6K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311174 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ม.3 48.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311173 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 20 ม.3 29.6K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311172 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ม.3 33.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311171 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ม.3 29.6K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311170 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ม.3 57.4K เริ่มทำข้อสอบ
THMA310970 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ชุดที่ 2 10 ม.3 75.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMA309988 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การอ่านจับใจความ 10 ม.3 78.3K เริ่มทำข้อสอบ
THMA309863 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 11 20 ม.3 30.2K เริ่มทำข้อสอบ
THMA309862 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 12 20 ม.3 39K เริ่มทำข้อสอบ
THMA309861 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 10 20 ม.3 52.1K เริ่มทำข้อสอบ
THMA309783 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 2 20 ม.3 11.1K เริ่มทำข้อสอบ
THMA300615 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 1 13 ม.3 50.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMA300614 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 3 20 ม.3 37.6K เริ่มทำข้อสอบ
THMA300613 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 13 20 ม.3 44.3K เริ่มทำข้อสอบ