หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 31 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
THMA313532 ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ม.3 ปี 2561 52 ม.3 64.7K เริ่มทำข้อสอบ
THMA313331 ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2 15 ม.3 73.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMA313330 ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 1 16 ม.3 47.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311895 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การคัดลายมือ 10 ม.3 107.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311892 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การเขียนเพื่อการสื่อสาร 10 ม.3 98.7K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311889 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ 10 ม.3 64.2K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311883 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การแต่งบทร้อยกรองประเภทโคลงสี่สุภาพ 10 ม.3 67K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311877 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 10 ม.3 194.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311824 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง พระบรมราโชวาท 10 ม.3 100.4K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311801 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง อิศรญาณภาษิต 10 ม.3 113.4K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311776 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ชุดที่ 1 10 ม.3 68.6K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311174 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5 20 ม.3 55.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311173 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4 20 ม.3 33.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311172 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 3 20 ม.3 37.5K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311171 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 2 20 ม.3 34.5K เริ่มทำข้อสอบ
THMA311170 แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 1 20 ม.3 70.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMA310970 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ชุดที่ 2 10 ม.3 94.2K เริ่มทำข้อสอบ
THMA309988 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การอ่านจับใจความ 10 ม.3 97K เริ่มทำข้อสอบ
THMA309863 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 11 20 ม.3 33.7K เริ่มทำข้อสอบ
THMA309862 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 12 20 ม.3 43.4K เริ่มทำข้อสอบ
THMA309861 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 10 20 ม.3 56.8K เริ่มทำข้อสอบ
THMA309783 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 2 20 ม.3 20.3K เริ่มทำข้อสอบ
THMA300615 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 1 13 ม.3 72.1K เริ่มทำข้อสอบ
THMA300614 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 3 20 ม.3 43.9K เริ่มทำข้อสอบ
THMA300613 ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 13 20 ม.3 49K เริ่มทำข้อสอบ