หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 30 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
ARPB612445 สีตรงข้าม 6 ป.6 78.9K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB612435 แนวข้อสอบ O-NET ศิลปะ ปี 2554 10 ป.6 50.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB612434 ข้อสอบ O-NET ศิลปะ ปี 2552 21 ป.6 26.7K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB612351 ทัศนศิลป์ง่ายๆ 5 ป.6 76.7K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB611854 แบบทดสอบประจำหน่วย 5 ป.6 30.9K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB611351 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่4 20 ป.6 52.9K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB611350 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่3 20 ป.6 32.4K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB611349 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่2 20 ป.6 36.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB611348 แนวข้อสอบ O-NET วิชาศิลปะ(ปี2550-2553) ชุดที่1 20 ป.6 63.5K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB610677 ดนตรีสากล ป.6 15 ป.6 63.5K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB610359 รำวงมาตรฐาน 10 ป.6 41.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB605915 ทัศนศิลป์ ป.6 10 ป.6 111.1K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB603207 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ศิลปะพื้นฐาน 10 ป.6 52.8K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB601541 เรื่อง ละครไทย วิถีไทย ป.6 20 ป.6 32.8K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB601539 เรื่อง นาฏศิลป์น่ารู้ ป.6 20 ป.6 68.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB601537 เรื่อง นาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น ป.6 20 ป.6 52.9K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB601535 เรื่อง การละคร ป.6 20 ป.6 27.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB601533 เรื่อง ภูมิปัญญาทางดนตรี ป.6 20 ป.6 87.3K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB601531 เรื่อง บรรเลงเพลงสนุก ป.6 19 ป.6 20.4K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB601529 เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6 20 ป.6 22.1K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB601527 เรื่อง ศิลปะกับชีวิต ป.6 20 ป.6 31K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB601525 เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.6 ชุดที่2 15 ป.6 21.9K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB601523 เรื่อง สร้างสรรค์งานศิลป์ ป.6 ชุดที่1 15 ป.6 19.2K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB601521 เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์ ป.6 20 ป.6 21K เริ่มทำข้อสอบ
ARPB600715 วิชาศิลปะ ป.6 ชุดที่ 5 18 ป.6 22.4K เริ่มทำข้อสอบ