หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 32 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
TEPB512606 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 10 ป.5 79.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB512430 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.5 เสื้อผ้า และการซ่อมแซมเสื้อผ้า 5 ป.5 72.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB512225 การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-2 5 ป.5 49.6K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB510303 การงานอาชึพและเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ป.5 20 ป.5 208.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB501963 เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ ป.5 17 ป.5 177.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB501961 เรื่อง เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย ป.5 10 ป.5 81.2K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB501959 เรื่อง ก้าวไกลไปกับงานธุรกิจ ป.5 10 ป.5 43.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB501957 เรื่อง งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ ป.5 20 ป.5 73.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB501955 เรื่อง ชำนาญการงานช่าง ป.5 10 ป.5 48.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB501953 เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน ป.5 20 ป.5 75.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB501951 เรื่อง งานบ้านน่ารู้ ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 64.1K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB501949 เรื่อง งานบ้านน่ารู้ ป.5 ชุดที่1 15 ป.5 82K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB500914 เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ ป.5 15 ป.5 167K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB500913 เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ ป.5 17 ป.5 55.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB500912 เรื่อง การติดต่อสื่อสาร ป.5 20 ป.5 21.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB500911 เรื่อง ระบบการแลกเปลี่ยน ป.5 16 ป.5 8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB500910 งานธุรกิจ ป.5 14 ป.5 21.7K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB500909 เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี ป.5 19 ป.5 23.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB500908 วิชางานประดิษฐ์ ป.5 14 ป.5 35.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB500907 เรื่อง ความรู้พื้นฐานงานช่าง ป.5 16 ป.5 16.3K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB500906 เรื่อง สัตว์เลี้ยงของฉัน ป.5 15 ป.5 17.5K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB500905 เรื่อง พืชผักสวนครัว ป.5 15 ป.5 42.4K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB500904 เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านงานเกษตร ป.5 20 ป.5 47.8K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB500891 วิชางานบ้าน ป.5 ชุดที่3 14 ป.5 18.9K เริ่มทำข้อสอบ
TEPB500890 วิชางานบ้าน ป.5 ชุดที่2 15 ป.5 19.4K เริ่มทำข้อสอบ