หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 48 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SCPB412842 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง ระบบสุริยะ ชุดที่ 5 5 ป.4 105.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB412841 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง แสงเคลื่อนที่จากแหล่งกำเนิด 5 ป.4 60.1K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB412731 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง ระบบสุริยะ ชุดที่ 6 5 ป.4 60.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB412319 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง การสร้างอาหารของพืช 5 ป.4 132.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB411542 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง ระบบสุริยะ ชุดที่ 4 10 ป.4 98.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB411195 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง เซลล์สุริยะ ชุดที่ 2 5 ป.4 70.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB411154 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง แสงและเงา 10 ป.4 99.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB411050 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 4 5 ป.4 38.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB410902 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง สัตว์น่ารัก 5 ป.4 68.9K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB410661 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง ระบบสุริยะ ชุดที่ 3 5 ป.4 61.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB410646 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง การดำรงชีวิต 10 ป.4 47.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB410639 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง ส่วนต่าง ๆ ของพืช 25 ป.4 63.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB409977 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง ระบบสุริยะ ชุดที่ 2 10 ป.4 83.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405414 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง โครงงานและการทดลองวิทยาศาสตร์ 13 ป.4 74.7K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405413 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง ระบบสุริยะ ชุดที่ 1 13 ป.4 242.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405412 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลง ชุดที่ 3 13 ป.4 37.8K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405411 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง รุ้งกินน้ำ 10 ป.4 88.6K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405410 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง พลังงานแสง ชุดที่ 3 12 ป.4 52.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405409 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง อาหารกับสารเคมี 10 ป.4 28.3K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405408 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง อาหารดีมีประโยชน์ 12 ป.4 28.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405407 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง วัฏจักรของสัตว์ 14 ป.4 50.2K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405405 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง พืชมีการตอบสนอง 11 ป.4 62K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405404 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช 15 ป.4 60.5K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405403 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง หน้าที่และโครงสร้างของพืชดอก 15 ป.4 48.4K เริ่มทำข้อสอบ
SCPB405400 แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 4 เรื่อง ดินในท้องถิ่นเรา 15 ป.4 78.5K เริ่มทำข้อสอบ