หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
ค้นหาข้อสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 45 ชุด
รหัส ข้อสอบ จำนวนข้อ ระดับชั้น ผู้เข้าชม
SOPA202743 ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 2 ชุดที่ 1 20 ป.2 93.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA202733 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง พระพุทธศาสนา 17 ป.2 84.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA202339 แนวข้อสอบ สังคมศึกษา เรื่อง จริยศึกษา ชุดที่ 2 20 ป.2 22.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA202323 แนวข้อสอบ สังคมศึกษา เรื่อง จริยศึกษา ชุดที่ 1 20 ป.2 21.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201198 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง เรารักสิ่งแวดล้อม 10 ป.2 35.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201197 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง เราเป็นเด็กดี 10 ป.2 27.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201196 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง เราช่วยกันทำงาน 20 ป.2 17.9K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201195 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 เรื่อง ชุมชนของเรา ชุดที่ 1 15 ป.2 26K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201194 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 เรื่อง ชุมชนของเรา ชุดที่ 2 15 ป.2 30.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201193 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 เรื่อง ชุมชนของเรา ชุดที่ 3 20 ป.2 18.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201192 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 เรื่อง โรงเรียนของเรา ชุดที่ 1 20 ป.2 8.8K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201190 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง บ้านของฉัน 20 ป.2 10.1K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201189 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง ชาติไทย 20 ป.2 13.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201188 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง พัฒนาการมนุษยชาติ 20 ป.2 6.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201187 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง ยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ 20 ป.2 12.4K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201186 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี 10 ป.2 16.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201185 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง จิตสงบ พบความสุข 20 ป.2 5.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201183 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง ชาวพุทธที่ดี ชีวีมีสุข 20 ป.2 9.6K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201182 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง พุทธสาวกและชาดก 10 ป.2 15.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201181 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง หลักธรรมค้ำจุนโลก 20 ป.2 8.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201180 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา 10 ป.2 18.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201039 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง เรียนรู้เรื่องศาสนา 16 ป.2 14.5K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201038 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 เรื่อง โรงเรียนของเรา ชุดที่ 2 15 ป.2 5.3K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201037 ข้อสอบ สังคมศึกษา ป. 2 เรื่อง โรงเรียนของเรา ชุดที่ 3 15 ป.2 5.2K เริ่มทำข้อสอบ
SOPA201036 แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ชั้น ป. 2 เรื่อง การผลิตและการบริโภค 15 ป.2 12.6K เริ่มทำข้อสอบ