ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 2 เรื่อง การอ่านคำ
100% Complete
3 of 5
ข้อที่ 3. ข้อใดอ่านคำว่า ขยะ ได้ถูกต้อง