แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 2 เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์
30% Complete
3 of 10
ข้อที่ 3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็นการขับถ่ายของเสีย