แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง บวก ลบ คูณ หารระคน ชุดที่ 2
40% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. 32,730 – (46 × 92) = ..... เท่ากับคำตอบของโจทย์ข้อใด
เฉลย

= 28,498