แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 2
40% Complete
16 of 20
ข้อที่ 16. 259 263 ....... 271 ควรเติมจำนวนใดลงในช่องว่าง
เฉลย

เพิ่มทีละ 4