แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 5
90% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. 12 + 3 = 15 สัมพันธ์กับข้อใด