แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 4
75% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. 18 – 5 ผลลัพธ์มีค่าเท่ากับข้อใด
เฉลย

= 13