แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและตัวเลข ชุดที่ 3
80% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. 7 - ...... = 7 ควรเติมตัวเลขใด