แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย
93% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน