แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง บรรทัดฐานและวัฒนธรรมของสังคม
100% Complete
1 of 12
ข้อที่ 1. แบบแผน กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ที่สังคมกำหนดไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกในสังคมยึดถือและปฏิบัติ หมายถึงข้อใด