แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติกับท้องถิ่น
10% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ข้อใดเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดสิ้นไป