ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่7
50% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ยังไม่สามารถแก้ไขฟื้นฟูได้คือข้อใด