ประวัติศาสตร์สากล ม.ปลาย ชุดที่6
85% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. การแบ่งสมัยประวัติศาสตร์สากลนิยมใช้เกณฑ์ใด