สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่4
35% Complete
12 of 20
ข้อที่ 12. การเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์จะก่อให้เกิดสารประเภทใด