สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3
25% Complete
3 of 20
ข้อที่ 3. การกระทำในข้อใด เป็นการช่วยให้สารสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็วขึ้น