แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
80% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ชุมชนที่เข้มแข็งมีผลต่อคนในชุมชนอย่างไร