แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ระบบเศรษฐกิจ
50% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ระบบเศรษฐกิจแบ่งเป็นกี่ระบบ
เฉลย

ระบบเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 4 ระบบใหญ่ๆ คือ ระบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม จะให้สิทธิแก่เอกชนในการตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่ ระบบสังคมนิยม จะมีการวางแผนจากส่วนกลาง รัฐจะต้องเป็นผู้กำหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ระบบคอมมิวนิสต์ ทรัพย์สินทุกอย่างเป็นของรัฐ ภาคเอกชนไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต และระบบผสม ส่วนใหญ่เป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ครัวเรือน ธุรกิจ และรัฐบาล