แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
40% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. สิ่งแวดล้อม หมายถึงข้อใด
เฉลย

สิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต อาจเกิดจาก การกระทำของมนุษย์หรือไม่ก็ได้