แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย
100% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. ข้อใดเรียงช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง 1) สมัยอยุธยา 2) สมัยธนบุรี 3) สมัยสุโขทัย 4) สมัยรัตนโกสินทร์
เฉลย

การเรียงช่วงเวลาของไทย ได้แก่ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์