แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง หลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
20% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. การร่วมมือร่วมใจกันกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้การนั้นสำเร็จออกมาได้ด้วยดี เป็นความหมายของคำใด