สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่1
0% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ใครเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับอะตอม และนำเสนอว่าอะตอมมีลักษณะอย่างไร