แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สิทธิพื้นฐาน
30% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. สิทธิในข้อใดเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน