แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สังคมไทยน่าอยู่
0% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. วัฒนธรรมประเพณีของไทยได้รับอิทธิพลมาจากหลายสิ่งยกเว้นข้อใด
เฉลย

ทุกข้อล้วนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเกิดวัฒนธรรมไทย ยกเว้น ศาสนายูดาย