แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
90% Complete
8 of 10
ข้อที่ 8. เจนเคยนับถือศาสนาคริสต์ ต่อมาเจนประสงค์จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธแทนเจนควรปฏิบัติตามข้อใด