แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
90% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. ขั้นตอนการมอบตัวควรมีสิ่งใดไปถวายพระอาจารย์ตามธรรมเนียม