แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
80% Complete
10 of 10
ข้อที่ 10. การประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะผู้เข้าร่วมพิธีมี 2 ฝ่าย ได้แก่ข้อใดบ้าง