แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต
50% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. พุทธศาสนสุภาษิต หมายถึงข้อใด
เฉลย

พุทธศาสนสุภาษิต คือเนื้อความสั้นๆ ที่ปรากฏในคำสอนของพุทธศาสนา เพื่อใช้เป็นข้อคิด ข้อเตือนใจแก่ผู้นับถือพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องสมควรในชีวิตประจำวัน