แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง ตัวอย่างการทำความดีของบุคคลในครอบครัว
20% Complete
1 of 10
ข้อที่ 1. นักเรียนสามารถช่วยพ่อแม่ได้อย่างไรจึงเหมาะสมกับสถานะของตน
เฉลย

หน้าที่ของนักเรียน คือ ตั้งใจเรียน และเชื่อฟังคำสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์