แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง รัฐธรรมนูญของไทย
70% Complete
6 of 10
ข้อที่ 6. นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทยคือใคร
เฉลย

นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน(พ.ศ.2554)