แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 4 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย
20% Complete
5 of 15
ข้อที่ 5. บุคคลใดเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยธนบุรี