ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.ปลาย ชุดที่2
40% Complete
1 of 15
ข้อที่ 1. กิจกรรมในข้อใด ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของแก๊สเรือนกระจกมากที่สุด