ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่9
15% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมีความสำคัญอย่างไรในการศึกษาประวัติศาสตร์