ประวัติศาสตร์ไทย ม.ปลาย ชุดที่4
55% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคสำริดต่อเนื่องจนถึงยุคเหล็ก ที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้เป็นมรดกโลกของประเทศไทยคือข้อใด