วิชาสุขศึกษาม.1 ชุดที่21
80% Complete
19 of 20
ข้อที่ 19. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในข้อใดเหมาะกับผู้ป่วยที่กระดูกสันหลังหักที่สุด