วิชาสังคมศึกษาม.1 ชุดที่19
45% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานมากที่สุด