วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่22
40% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ลักษณะภูมิประเทศของยุโรปเขตใดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ และมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น