วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่12
35% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. พระเขมาเถรีได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยเหตุผลใด