วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่8
40% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศทางตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา