วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่7
20% Complete
1 of 20
ข้อที่ 1. เพราะเหตุใด สารสนเทศภูมิศาสตร์จึงต้องแปลงข้อมูลแอนะล็อกให้เป็นข้อมูลตัวเลขก่อนการจัดเก็บ