แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ในหลวงกับการพัฒนา
64% Complete
1 of 11
ข้อที่ 1. สาเหตุสำคัญในข้อใดที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักในจังหวัดต่าง ๆ
เฉลย

สาเหตุสำคัญที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักในจังหวัดต่าง ๆ ก็เพราะพระองค์มีพระราชประสงค์จะเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรที่อยู่ ณ ถิ่นทุรกันดาร ไม่ได้เป็นไปเพื่อหลีกหนีปัญหาความวุ่นวายหรือแสวงหาความสุขส่วนพระองค์แต่อย่างใด