แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 วันสำคัญของไทย
42% Complete
1 of 12
ข้อที่ 1. พิธีพืชมงคลเป็นพิธีกรรมในวันพืชมงคลที่มีจุดมุ่งหมายอย่างไร
เฉลย

วันพืชมงคลมีพิธีกรรม 2 พิธีกรรม คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว